Hledání Hledání Oblíbené Oblíbené Zprávy Zprávy Hlídací pes Hlídací pes O projektu O projektu Premium Premium Přihlásit se Přihlásit se
Angličtina

Obchodní podmínky

ĂšvodnĂ­ ustanovenĂ­

 • Provozovatelem internetovĂ©ho portálu Bydlos.cz (dále jen „Portál“), dostupnĂ©ho na webovĂ© adrese www.bydlos.cz je OSVÄŚ, IÄŚO 04217411, se sĂ­dlem ZemÄ›dÄ›lská 1579/16, 160 00, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Poskytovatel“).
 • „Inzerent“ je fyzická osoba, fyzická osoba podnikajĂ­cĂ­ ÄŤi právnická osoba, která vkládá na Portál inzeráty nemovitostĂ­.
 • Inzerent souhlasĂ­, Ĺľe jĂ­m zveĹ™ejnÄ›ná inzerce prostĹ™ednictvĂ­m Portálu je přístupná všem uĹľivatelĹŻm Internetu a dále souhlasĂ­ s oprávnÄ›nĂ­m Provozovatele poskytovat obsah inzerce nebo jeho část tĹ™etĂ­ stranÄ› k další veĹ™ejnĂ© prezentaci nebo statickĂ©mu zpracovánĂ­, archivaci a analĂ˝ze trhu.
 • „VlastnĂ­ inzerce“ je taková nabĂ­dka, kterou vloĹľil Inzerent na Portálu přímĂ˝m zadánĂ­m ĂşdajĹŻ nebo prostĹ™ednictvĂ­m systĂ©mĹŻ pro export dat.
 • „PĹ™evzatá inzerce“ je taková nabĂ­dka, která byla vloĹľena na Portál robotem prohledávajĂ­cĂ­ věřejnÄ› dostupnĂ© nabĂ­dky na Internetu, za účelem zobrazenĂ­ náhledĹŻ nabĂ­zenĂ˝ch nemovitostĂ­ v danĂ© lokaci. Náhled obsahuje odkaz na pĹŻvodnĂ­ zdroj a nezobrazuje veškerĂ© dostupnĂ© informace. Pro jejich zĂ­skánĂ­ musĂ­ UĹľivatel pĹ™ejĂ­t k pĹŻvodnĂ­mu zdroji.
 • UĹľivatel je fyzická osoba, využívajĂ­cĂ­ sluĹľby Portálu. UĹľivatel mĹŻĹľe, ale nemusĂ­ bĂ˝t zaregistrován.
 • UĹľivatel mĹŻĹľe využívat nadstavbovĂ˝ch sluĹľeb poskytovanĂ© na Portálu, v takovĂ©m případÄ› musĂ­ bĂ˝t zaregistrovanĂ˝.

Omezení odpovědnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel nenese žádnou zodpovÄ›dnost za zveĹ™ejnÄ›nĂ˝ obsah na Portálu. AĹĄ uĹľ se jedná o psanĂ˝ text, fotografie, historii inzerátĹŻ nebo dalších ĂşdajĹŻ. OdpovÄ›dnost za obsah tÄ›chto informacĂ­ nese vĂ˝hradnÄ› osoba, od kterĂ© obsah takovĂ˝ch informacĂ­ pocházĂ­.
 • Obsah Portálu má pouze informativnĂ­ a nezávaznĂ˝ charakter.
 • Provozovatel neposkytuje záruku nepĹ™etrĹľitĂ© funkÄŤnosti, bezchybnĂ©ho provozu a zabezpeÄŤenĂ­ systĂ©mu. Je k prospÄ›chu Provozovatele veškerĂ© sluĹľby a funkce systĂ©mu poskytovat všem InzerentĹŻm i UĹľivatelĹŻm v nejlepší moĹľnĂ© kvalitÄ›.

Závěrečná ustanovení

 • VeškerĂ© vztahy tÄ›mito PodmĂ­nkami neupravenĂ© se řídĂ­ platnĂ˝mi zákony ÄŚeskĂ© republiky, zejmĂ©na obchodnĂ­m zákonĂ­kem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodnĂ­ podmĂ­nky i bez pĹ™edchozĂ­ho upozornÄ›nĂ­ ÄŤi souhlasu Inzerenta ÄŤi UĹľivatele jednostrannÄ› mÄ›nit.
 • VeškerĂ© pĂ­semnosti zasĂ­lanĂ© poštou jsou povaĹľovány za doruÄŤenĂ© pátĂ˝m dnem po jejich prokazatelnĂ©m odeslánĂ­, a to i v případÄ›, pokud je druhá strana odmĂ­tla pĹ™evzĂ­t, nebo jsou uloĹľeny na poštÄ› a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
 • Tyto VšeobecnĂ© obchodnĂ­ podmĂ­nky nabĂ˝vajĂ­ platnosti a účinnosti dnem 19. 3. 2018.